КОНТАКТИ

гр. Враца
ул."Иванка Ботева" 1
Тел: 092 / 66 65 40
klubpriateli@abv.bg
 

ЗА НАСОсновните цели към които се стреми нашата организация са:
- Да формира положително отношение и да възпитава младите хора в любов към Природен парк "Врачански Балкан" и природата като цяло;
- Да обогатява ценностната система на младите хора и активно да подпомага изграждането на пълноценни личности на гражданското общество;
- Да работи за опазването и възстановяването на природното и културно-историческото наследство на региона;
- Да съдейства за изграждане на активна позиция на младите хора по екологичните проблеми на ПП “Врачански Балкан” и проблемите на околната среда;
- Да създава условия и работи, съвместно с местните общности за ускоряване на устойчивото развитие на регионално и национално ниво;
- Да работи за интеграция на хора с неравностойно положение към природозащитните и други социални общности;
- Да създава условия за обогатяване на знанията и развиване на научно-приложните способности на младите хора;
- Да работи за устойчиво развитие на туризма и по-специално на екотуризма в региона.
- Да прилага и популяризира образованието за устойчиво развитие сред различни целеви групи.


Клуб “Приятели на Природен парк “Врачански Балкан” е организирал и участвал в многобройни срещи, дискусии, семинари и форуми по проблемите на защитените територии и поддържа множество връзки със сродни организации в чужбина. Клубът разполага с добре подготвени специалисти в следните области: изучаване и консервация на биологичното разнообразие, екология, спелеология и биоспелеология, геоморфология, карстология, туризъм и др. Клубът е член на Българската федерация по туризъм.

Председател на управителния съвет на клуба е Тонка Милева Иванова.