Чрез този проект ще бъдат създадени критерии за качество на образованието за устойчиво развитие и уебплатформа, които ще подпомогнат организациите, работещи в сферата за предлагане на качествени програми, набиране на участници в тях и широкото им прилагане и популяризация.
Обща цел на проекта. Опазване и устойчиво управление на популациите на три вида критично застрашени растителни видове от флората на България
Проектът се осъществи благодарение на помощта на Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма „Живо наследство, финансирана от Фондация „Америка за България”
Проектът цели развитие на туризма в Северозападна България чрез трансграничен обмен.
Проектът е финансиран по програма ФАР - Трансгранично сътрудничество - България - Румъния 2005.
Проектът цели създаване на условия за развитие на алтернативни форми на туризъм, базирани на горското богатство в района на селата Горно и Долно Озирово – Община Вършец, като част от Природен парк “Врачански Балкан”.
Предмет на проекта е повишаване на заетостта в област Враца, чрез квалификация на безработни и преквалификация на безработни в сферата на туризма в северозападния регион-области Видин, Монтана, Враца.
Предмет на проекта е изграждането на Център за сувенири и изделия, дело на местни майстори "От нас-та по света"-3, формиране и работа на хоби-групи и изграждане на модул от Врачанската екопътека.
Предмет на проекта е изграждане на Център за сувенири и изделия, дело на местни майстори "От нас-та по света"-2 и подобряване жизнената среда в селото.
Предмет на проекта е изграждането на сувенирен център в с. Паволче.
Предмет на проекта е изграждане на атрактивен познавателен туристически маршрут, запознаващ най-малките с гората и нейните обитатели - герои от българските народни приказки.
Предмет на проекта е посещение на първата европейска конференция на защитените територии от Европейските планини, проведена в Шамбери-Франция-2002 год.
Предмет на проекта е изграждане на еколого-образователен маршрут, като част от комплекс Горски дом.
Страници:    1