Ученици от гр. Мездра с нови знания за Натура 2000

На 21 и 22 юни в Младежки еко лагер с. Очин дол, Община Мездра, се проведе информационна кампания за ученици от 8 до 12 клас от Средно училище "Иван Вазов"- гр. Мездра. Експерти от Природен парк "Врачански Балкан" представиха защитените зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. В заниманието взеха участие ученици от 9 клас и учителите по география Емилия Чолакова и Мария Букович. Това е поредната проява по време на която, чрез игри и интерактивни занимания децата се запознават с целите и възможностите на Натура 2000 в България.

Образователната инициатива започна с презентация за защитените зони в Община Мездра. Учениците научиха за видовете местообитания, които се опазват в защитените зони  "Врачански Балкан" и "Каленска пещера", както и за ограничителните режими в тях. Чрез интерактивни игри децата се запознаха с застрашени видовете растения и животни, опазвани от Натура 2000. Слънчевото време позволи на децата да преминат и кръговия маршрут Наследствена пътека - Очин дол и да видят интересни видове растения и животни, като жълтокоремна бумка, шипоопашата костенурка, белоглав лешояд, комароцветна орхидея и др. В програмата беше включено и посещение на комплекс „Дядо Йоцо гледа". В края на заниманията всички участници получиха информационни материали и сувенири.

Инициативата се организира в рамките на проект "Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца" изпълняван от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан". Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Назад