Съоръжение за доотглеждане и разселване на елени лопатари в ПП

     

     

 

 

 

 

На 04.07.2022 год. в местността Мътница в Природен парк "Врачански Балкан" бе направена „първа копка“ за изграждане на съоръжение за доотглеждане и разселване за елени лопатари. Съоръжението е насочено към изпълнение на дейност 2 „Осигуряване естествена хранителна база на лешоядите в целевите райони, чрез увеличаване на плътността на популациите на копитни видове дивеч в целевите райони“ по проект „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Бенефициент на проекта е Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“.
     На церемонията присъстваха инж. Николай Ненчев – председател на УС на Сдружение „Ловно-рибарско дружество – Враца“ и член на екипа на проекта, инж. Ивайло Гладнишки – член на УС на ЛРД – Враца, представители на администрацията на Природен парк „Врачански Балкан“ и фирмата изпълнител на обекта.Назад