Студенти и експерти обсъждат фукционирането на Натура 2000

На 20 март 2019 в Лесотeхнически университет София се проведе среща-дискусия на тема „Натура 2000. Ролята на Европейското законодателство в опазването на Българската природа - казуси и примери". В нея се включиха над 30 студенти и преподаватели от различни специалности на ЛТУ София,  Софийски университет и Нов Български Университет. Заедно с лекторите от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" и Асоциация на парковете в България бяха осъдени теми свързани с функционирането и управлението на Натура 2000 в България, както и актуални примери за извършени нарушения в защитени зони. Оля Генова от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" представи предстоящите дейности по проект "Подобряване природозащитното състояние на типове природни местообитания и видове от мрежата Натура 2000 на територията на Природен парк “Врачански Балкан” , финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020". В края на дискусията всички участници получиха материали от Дирекция на ПП "Врачански Балкан" и Европа Директно - Враца.Назад