проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”
Чрез този проект ще бъдат създадени критерии за качество на образованието за устойчиво развитие и уебплатформа, които ще подпомогнат организациите, работещи в сферата за предлагане на качествени програми, набиране на участници в тях и широкото им прилагане и популяризация.

Успехът на проекта е подплатен от участието на седем организации от цялата страна с дългогодишен опит в образованието за устойчиво развитие (ОУР). Създаването на уебплатформата ще позволи на организациите, предлагащи услуги по ОУР, да осъществят връзка помежду си, да обменят опит, да повишават капацитета си и да популяризират дейностите си. Критериите за качество на образованието за устойчиво развитиеще гарантират, от една страна, ефективността на бъдещите инициативи на гражданските организации, а от друга, гарантират на потребителите сигурност, удовлетовреност и легитимност на участието им в тях. Директна полза от проекта ще имат всички организации, предлагащи образователни услуги за устойчиво развитие, потребителите на тези услуги и медиите, активни по темите образование и устойчиво развитие.

 

  1. Продължителност на проекта: 15 месеца
  2. Бенефициент по проекта: Фондация „Екоцентрик” (София).
  3. Партньори: Фондация „ЕкоОбщност“ (София), Сдружение „Клуб приятели на Природен парк „Врачански Балкан” (Враца), Сдружение „Екомисия 21 век“ (Ловеч), Сдружение ГЕУМ (Варна), Сдружение „Зелени Балкани“ (Пловдив) и Народно Читалище „Бъдеще сега 2006” (с. Гудевица, Смолян).
  4. Географски обхват: цяла България.
  5. Целеви групи: неправителствени организации; медии; местни общности; образователни институции.
  6. Основни предвидени дейности:

-       Организиране и провеждане на шест регионални срещи през април, май и юни 2015 година във Враца, Ловеч, Варна, Пловдив, с. Гудевица и София с участието на целевите групи.

-       Разработване на критерии и „знак за качество“ за образованието за устойчиво развитие, с цел повишаване на качеството на работата в областта, както и процедура за връчване на „знак за качество“ на организации, които отговарят на изработените стандарти.

-       Изготвяне на уеб базирана платформа за неформално образование за устойчиво развитие.

  1. Очаквани резултати:

-       Активно ангажиране на медии, неправителствени и стопански организации, образователни институции (училища, детски градини, университети) в процесите на изграждане и популяризиране на уебплатформата за максимална демократичност, прозрачност и ефективност.

-       Изградена уебплатформа за обмен на опит, добри практики, полезна информация, с възможност за търсене и предлагане на дейности в областта на неформалното образование за устойчиво развитие, с календар с предстоящи събития, с представяне на процедурата за придобиване на „знак за качество”, списък със сертифицираните организации, категоризирана библиотека и други.

-       Разработени критерии и дизайн на „знак за качество“ в областта на неформалното образование за устойчиво развитие и сформирана комисия за издаване на знака.

-       Национална мрежа от неправителствени организации и народни читалища, работещи в сферата на неформалното образование за устойчиво развитие.

-       Повишен капацитет на всички организации в областта, както и информиране на широката общественост по темата.

  1. Финансиране: Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП, ngogrants.bg.
  2. Уебстраници на партньорските организации:

http://bepf-bg.org/

http://www.ecomission21.com/

http://gudevica.org

http://www.greenbalkans.org/bg/

http://www.nasam-natam.com

http://www.parkzlatnipiasaci.com/?page_id=11

 

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.Назад