Проект «Разработване на Планове за действие за три критично застрашени растителни видове от флората на България»
Обща цел на проекта. Опазване и устойчиво управление на популациите на три вида критично застрашени растителни видове от флората на България

Договор N 5103020-C-20 по Оперативна програма Околна среда 2007–2013, Приоритетна ос 3 «Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие».

Продължителността на проекта е 18 месеца и е на стойност 34 760 лв. от които 29 546 лв.  са финансирани от от Европейски фонд за Регионално развитие и 5 214 лв - Национално съфинансиране.
Обща цел на проекта. Опазване и устойчиво управление на популациите на три вида критично застрашени растителни видове от флората на България
Специфични цели: Разработване и одобряване на План за действие за  Люспесто изтравниче;Asplenium
Разработване и одобряване на План за действие за Келереров центрантус 
Разработване и одобряване на План за действие за Алпийско плюскавиче 
Основни дейности
1. Организация и управление на проекта. 
2. Провеждане на предварителни проучвания и анализи 3. Инвентаризация и картиране на находищата
4.Разработване на мерки за опазване и  възстановяване на видовете. 7. Изготвяне на окончателни варианти и внасяне за одобрение.
8. Осигуряване на публичност на проекта и програмата

Резултати

  • Разработени проекти на три Плана за действие за растителните видове;
  • Проведени три обществени обсъждания със заинтересовани страни; 
  • Внесени за одобрение окончателни варианти на три Планове за действие. 


Назад