Изграждане на мултифункционален център за ключови природозащитни дейности NATURA 2000
Проектът е финансиран по програма ФАР - Трансгранично сътрудничество - България - Румъния 2005.

Основните дейности по проекта са

 • Информационна кампания по представяне на проекта;
 • Ремонт на сграда за центъра Многофункционален природозащитен център NATURA;
 • Обзавеждане и оборудване на Природозащитния център;
 • Оформяне на околните пространства;
 • Рехабилитация и доизграждане на познавателни маршрути - Врачанска екопътека;
 • Изграждане на пункт за наблюдение на птици;
 • Изработване на информационни табла и табели;
 • Популяризиране на екологичната мрежа NATURA 2000 сред местните общности;
 • Обявяване на конкурс за плакат на тема “Природен парк “Врачански Балкан” - част от Европейската екологична мрежа
 • Проучване, анализ и идентифициране на местните заинтересовани лица;
 • Провеждане на модулно обучение;<
 • Издаване на наръчник с материалите от обученията;
 • Разработване на План за развитие на Природозащитния център;
 • Създаване на база данни за NATURA
 • Провеждане на международна Научно-практическа конференция „NATURA" 2000 в трансграничния регион България – Румъния – проблеми и перспективи»;
 • Изработване на демонстрационен филм за "NATURA" места в СЗ България и окръг Долж – Румъния и устойчивото управление и използване на природните ресурси;
 • Предсатвяне на демонстрационния филм в гр. Крайова – Румъния;
 • Разработване на WEB сайт
 • Отпечатване на брошура – NATURA места в СЗ България и Окръг Долж – Румъния;
 • Отпечатване на плакати и на рекламни материали


Назад