Проект: Гората – място за живот и прием
Проектът цели създаване на условия за развитие на алтернативни форми на туризъм, базирани на горското богатство в района на селата Горно и Долно Озирово – Община Вършец, като част от Природен парк “Врачански Балкан”.

Основни цели са:
- Привличане на туристи в целевия район и създаване на възможностти за генериране на ползи сред местните хора, чрез използуване на природното богатство на района;
- Създаване на възможности за интерпретация на Природен парк “Врачански Балкан” и горското богатство на целевия район;
- Повишаване на информираността и ангажираността на местната общност към проблемите на съхраняването на горите и природната среда.
Проектът бе финансиран от Българо - швейцарска програма по горите (БШПГ)Назад